Verhuurder

Een verhuurder of huisbaas is iemand die een of meerdere panden bezit en deze wil verhuren aan iemand om hier geld voor te vragen. In veel gevallen gaat het om een woningcorporatie of woningvereniging, maar soms kiezen particulieren er ook voor om een woning of kamer te verhuren. Uiteraard is een verhuurder gebonden aan zowel rechten als plichten en is het van belang dat zowel verhuurder als huurder hiervan op de hoogte zijn. Om je een handje te helpen heeft Huurstunt daarom die rechten en plichten voor je op een rij gezet.

Rechten en plichten van een verhuurder

Zoals hierboven al gemeld werd, heeft een verhuurder zowel rechten als plichten. Deze zijn vastgelegd in de wet en beide partijen zullen hier daarom ook rekening mee moeten houden. De plichten zijn vooral van belang voor de huurder om te weten, zodat de huurder de verhuurder erop kan aanspreken als hij zich niet houdt aan deze plichten. Andersom is het voor de verhuurder van belang om te weten wat hij wettelijk gezien van de huurder mag verwachten en welke stappen hij kan ondernemen als de huurder verzaakt.

Onderhoudsplichtig

Eén van de plichten van de verhuurder is het onderhouden van de woning. Hieronder wordt in de wet gesteld dat enkel het grote onderhoud door de verhuurder gedaan moet worden. Dit zijn zaken, zoals het buitenschilderwerk, dak-onderhoud en dragende muren. Toch is niet al het onderhoud voor de verhuurder. In de wet staat geschreven dat de huurder zelf ook dingen moet doen. Dit staat genoemd als ‘klein onderhoud’. Hieronder valt bijvoorbeeld binnenschilderwerk en het vastschroeven van deurklinken.

Als de verhuurder verzaakt om groot onderhoud te verrichten, kan de huurder hem hierop aanspreken. Mocht de verhuurder geen reactie geven op de schriftelijke aanvraag, dan kan de huurder naar de rechter stappen om het onderhoud af te dwingen. In de tussentijd kun je een verzoek indienen bij de Huurcommissie, zodat je niet de volle huurprijs hoeft te betalen tot het onderhoud is uitgevoerd. Een andere optie is dat de huurder het onderhoud zelf uitvoert en de kosten hiervan terugvordert via de rechter. Op die manier wordt het noodzakelijke onderhoud wel gedaan, maar het kan wel enige tijd duren voor je het geld terugkrijgt.

Woongenot bieden

Naast het onderhouden van het pand, is het ook van belang dat de huurder er plezierig kan wonen. Onder dit woongenot wordt verstaan dat de huurder de woning zonder overlast kan bewonen. Er moet dus geen sprake zijn van overlast door eventuele buren. Mocht dit wel het geval zijn dan is het aan de verhuurder om met die andere huurder in gesprek te gaan. Mocht dat niets uithalen, dan kan de verhuurder naar de rechter stappen met eventueel beëindiging van het huurcontract tot gevolg.

Huurbetaling

Naast al deze verplichtingen, zijn er ook rechten voor de verhuurder. Zo heeft hij of zij recht op een tijdelijke betaling van de huurprijs. Als de huurder te laat is met het betalen hiervan, ontstaat er gelijk op de eerste dag al een huurachterstand. Een verhuurder hoeft dit niet te accepteren en kan een gerechtelijke procedure starten om de huurder uit te zetten. Dit recht heeft de verhuurder ook als de huurder zelf overlast veroorzaakt. Hij is wel verplicht om dit vooraf te melden aan de huurder, zodat die eventuele fouten nog kan herstellen.