Algemene voorwaarden

versie: 11-2021

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Adivare BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04086158 en tevens handelend onder de naam Huurstunt.nl, optreedt als aanbieder of Leverancier van diensten aan Afnemer van welke aard dan ook, hierna “Leverancier”.

1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Gebruiker” de afnemer van de Dienst verstaan.
 2. Onder “Dienst” wordt verstaan: alle door Leverancier geleverde diensten, waaronder mede wordt verstaan de terbeschikkingstelling van online media, zoals het elektronische prikbord HUURSTUNT.NL (hierna: de “Website”), waarop de Gebruiker een woonruimte kan aanbieden dan wel een woonruimte kan zoeken; de terbeschikkingstelling van de databank van Leverancier; het met enige regelmaat versturen van woning notificaties; alsmede het verstrekken van nieuws, tips, adviezen en overige informatie. De Dienst omvat nadrukkelijk niet het bemiddelen tussen Gebruikers.
 3. Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijken van deze algemene voorwaarden.
 4. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, dan gelden de overige bepalingen onverkort. Partijen zullen in dat geval in overleg treden en nieuwe bepalingen overeenkomen om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen.
 5. Leverancier behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Het voortgezet gebruik nadat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd of zijn aangevuld, wordt gezien als acceptatie van de nieuwe algemene voorwaarden.

2. Dienst, abonnement, prijzen en betaling

 1. Gebruiker heeft bij aanmelding de keuze uit twee varianten van de Dienst die door Leverancier worden aangeboden, de betaalde variant of de onbetaalde variant.
 2. Indien de Gebruiker gebruik maakt van de onbetaalde variant kunnen er beperkingen gelden op de aan de Dienst verbonden functionaliteiten
 3. De Gebruiker ontvangt na inschrijving een e-mail met een bevestiging van inschrijving.
 4. De Gebruiker van de onbetaalde variant kan te allen tijde schriftelijk, per e-mail of via zijn account de overeenkomst opzeggen.
 5. Leverancier behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een aanmelding te weigeren.
 6. Leverancier zal wegens opzegging of een ontbinding als gevolg van een (dreigende) tekortkoming aan de zijde van Gebruiker nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 7. Betaalde Dienst
 8. De betaalde Dienst van Leverancier wordt aangeboden in de vorm van een abonnement (een ‘Premium Account’). De betaalde Dienst is gedurende 14 (veertien) dagen kosteloos, gerekend vanaf het moment van inschrijving. Deze kosteloze periode geldt slechts indien de Gebruiker in de 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan de inschrijving niet eerder een Premium Account heeft afgenomen. Indien de Gebruiker zich niet binnen de kosteloze periode uitschrijft, dan vangt automatisch na ommekomst van die periode het abonnement en daarmee de betalingsplicht voor Gebruiker aan. Het abonnement geldt voor de duur van een maand. Indien de overeenkomst niet voor het aflopen van de looptijd wordt opgezegd, wordt het abonnement telkens met een maand verlengd.
 9. Wanneer sprake is van periodieke betalingsverplichtingen van Gebruiker, dan geldt dat Leverancier gerechtigd is de geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van Leverancier tot aanpassing van de prijzen of tarieven, geldt dat Leverancier steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van twee maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Gebruiker in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is Gebruiker gerechtigd om binnen veertien dagen na kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.
 10. Alle prijzen zijn in de aangegeven valuta en inclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Leverancier accepteert geen betalingen in een andere valuta dan die is aangegeven. Bij gebreke van een aangegeven valuta zijn alle prijzen in euro’s. Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de Dienst van Leverancier zijn vrijblijvend en herroepbaar tot het moment dat Leverancier langs elektronische weg bevestigt dat de overeenkomst met Gebruiker tot stand komt
 11. Verschuldigde bedragen worden door Leverancier iedere maand gefactureerd en via een payment provider geïncasseerd door middel van een automatisch incasso. Gebruiker machtigt Leverancier om via een payment provider, of een andere derde, naar keuze van Leverancier het bedrag automatisch te incasseren, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien Gebruiker niet via de payment provider in staat wordt gesteld te betalen, zal Gebruiker de betalingen via iDEAL voldoen. Voldoet afnemer de betalingen niet, dan heeft Leverancier het recht de Gebruiker de toegang tot de Dienst te ontzeggen.
 12. Wanneer een automatische incasso door de payment provider om welke reden dan ook niet kan plaatsvinden, is de Gebruiker een rente verschuldigd van 0,75 % per maand. Een deel van een maand wordt hierbij gelijkgesteld aan een volledige maand. De payment provider is tevens wettelijk gerechtigd, in geval van verzuim van de Gebruiker, om (buiten-)gerechtelijke incassokosten bij Gebruiker in rekening te brengen.
 13. Gebruiker is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. De vergoeding is ook verschuldigd als Gebruiker geen gebruik maakt van de Dienst.
 14. Opzegging van het abonnement kan per e-mail geschieden, of online via het account. Het abonnement eindigt niet eerder dan na ommekomst van de volledige looptijd van een maand.
 15. Leverancier is gerechtigd de Dienst op te schorten indien Gebruiker drie maanden niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, waaronder mede begrepen het blokkeren van het account van Gebruiker. Leverancier zal een zodanige blokkade pas opheffen, wanneer Gebruiker zijn betalingsverplichtingen voldoet. Indien een blokkade langer dan drie maanden duurt, kan Leverancier het account verwijderen.
 16. Leverancier is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te over te dragen of te verpanden.

3. Herroeping

 1. De Gebruiker heeft het recht de overeenkomst (de betaalde Dienst) met Leverancier binnen 14 dagen na totstandkoming te herroepen.
 2. Om het herroepingsrecht te kunnen effectueren, kan Gebruiker een e-mail sturen of gebruikmaken van het herroepingsformulier dat op de website van Leverancier ter beschikking is gesteld. Effectuering van het herroepingsrecht door Gebruiker kan ook door een ondubbelzinnige mededeling van die strekking aan Leverancier
 3. Indien Gebruiker gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, is hij conform artikel 6:230s lid 4 BW een redelijke vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de Dienst gedurende de tijd dat de overeenkomst heeft geduurd en voor de (administratieve) kosten die Leverancier noodzakelijk heeft gemaakt.

4. Advertenties

 1. Indien Gebruiker een advertentie plaatst op de Website, draagt hij zorg voor de juistheid en de volledigheid van de inhoud van de door hem geplaatste advertentie. Gebruiker garandeert dat het aanbod overeenkomt met de werkelijkheid.
 2. De advertentie bevat in ieder geval: het adres van het te verhuren object, enige foto’s en een omschrijving van het object, en contactinformatie.
 3. Door het plaatsen van een advertentie geeft Gebruiker Leverancier toestemming om de gegevens op de Website te plaatsen.
 4. Het is verboden om advertenties op de Website te plaatsen die een woning behelzen waarbij een Gebruiker zich niet op dat adres kan of mag inschrijven bij de gemeente, en/of om een woning aan te bieden waarbij de Gebruiker zich wel kan inschrijven, maar het niet de bedoeling is dat Gebruiker het object gaat bewonen. Alle schade, daaronder begrepen (bestuurlijke) boetes, die voortvloeit uit in strijd met de vorige volzin verrichte handelingen, komen voor rekening van de Gebruiker.
 5. Leverancier behoudt zich het recht voor om de inhoud van de advertentie te wijzigen, te weigeren of te verwijderen, zonder dat zulks enig recht op schadevergoeding voor de wederpartij in het leven roept. Leverancier zal een advertentie wijzigen wanneer de inhoud van de advertentie strijdig is met bepalingen van deze algemene voorwaarden of wanneer de advertentie te lang is. Leverancier kan de advertentie weigeren of verwijderen indien de advertentie onjuist en/of onvolledig is, strijdig is met deze algemene voorwaarden, strijdig is met de Nederlandse wet- en regelgeving, inbreuk maakt op rechten van derden of wanneer de advertentie niet binnen 24 uur na aanvraag bevestigd kan worden.
 6. Op de Website van Leverancier bevinden zich zowel advertenties van Gebruikers als advertenties afkomstig van websites van derden. Advertenties van Gebruikers worden na 6 weken verwijderd, indien zij niet voor eenzelfde periode zijn verlengd. Leverancier streeft ernaar om tussen 07.00 en 23.00 uur iedere 15 minuten de Website te verversen met advertenties afkomstig van websites van derden en de Website daarmee te voorzien van nieuw woningaanbod. Reeds verhuurde woningen zullen dan van de Website verwijderd worden. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van woningen die niet meer beschikbaar zijn, maar nochtans zichtbaar blijven op de Website.
 7. Gebruikers garanderen dat zij toestemming hebben van de houder(s) van de rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de teksten, afbeeldingen, video’s, audio en ander materiaal die zij op de Website plaatsen. Gebruikers vrijwaren Leverancier op voorhand volledig voor alle mogelijke claims van derden die op enige wijze voortvloeien uit of verband houden met de geplaatste informatie en de rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot die informatie. Leverancier hanteert een Notice-and-Take-down-procedure.
 8. Gebruikers geven door middel van het plaatsen van advertenties uitdrukkelijk toestemming aan Leverancier om de advertenties ook op andere platforms en websites te plaatsen. Hiervoor is Leverancier geen vergoeding verschuldigd.

5. Account

 1. Indien Gebruiker een account aanmaakt, garandeert Gebruiker dat de opgegeven informatie betreffende de persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres, compleet, naar waarheid en juist is. Het is niet toegestaan om een account aan te maken op een fictieve naam of op naam van een ander. Gebruiker stemt ermee in dat Leverancier de gegevens van Gebruiker opslaat in verband met het beheer van het account. Als Gebruiker minderjarig is, dan is toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger van Gebruiker vereist.
 2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens, daaronder uitdrukkelijk begrepen het wachtwoord.
 3. Het account is strikt persoonlijk en Gebruiker zal anderen geen toegang verlenen tot de Dienst door middel van het account. Indien derden het account hebben gebruikt, dient Gebruiker Leverancier daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Tot die tijd is Gebruiker zelf aansprakelijk voor alle schade die mogelijkerwijs voortvloeit uit het ongeoorloofde gebruik door derden, een en ander behoudens door Gebruiker te bewijzen overmacht.

6. Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd de overige in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen van aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade geleden door Gebruiker als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Leverancier van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen ieder onrechtmatig handelen van Leveranciers, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, per gebeurtenis dan wel een reeks samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die de verzekeraar van Leverancier bereid is uit te keren. In geen geval echter zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 500 euro (exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen).
 2. Buiten de in het vorige lid genoemde gevallen rust op Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Met name rust op Leverancier geen aansprakelijkheid voor andere schade dan vermogensschade en voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting en het in het vorige lid genoemde maximumbedrag komen te vervallen indien en voor zover de veroorzaakte schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Leverancier.
 3. Alle in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Leverancier zich bedient bij de uitvoering van de overeenkomst en komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Leverancier.

7. Klachten

 1. Een Gebruiker die een klacht heeft met betrekking tot de Dienst, dient deze klacht bij Leverancier kenbaar te maken. In dit kader geldt een Notice-and-Take-Down-procedure.
 2. Leverancier zal binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht reageren. Indien de klacht gegrond is, zal Leverancier al het mogelijke in werking stellen om de situatie ten genoegen van de klager te herstellen.
 3. Klachten, vragen of opmerkingen met betrekking tot de betaling, dient Gebruiker binnen veertien dagen na incasso digitaal of schriftelijk aan de payment provider te richten. Klachten geven geen recht op opschorting van de betalingsverplichting en/of restitutie van reeds gedane betalingen.
 4. De Europese Commissie beheert een ODR-platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. De Gebruiker kan hier terecht voor bemiddeling bij klachten.

8. Privacy

 1. Leverancier beschermt persoonsgegevens volgens de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, en gebruikt de gegevens enkel in het kader van de Dienst. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van de betaalgegevens die nodig zijn voor betaling via een payment provider of een andere derde.
 2. Leverancier kan gegevens van het gebruik van de Dienst (logins, activiteit, etc.) anoniem en statistisch verwerken om haar Dienst te verbeteren en om onderzoek te doen.
 3. Leverancier zal ook medewerking verlenen aan verstrekking van persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting of een gerechtelijke uitspraak na te komen.

9. Beveiliging

 1. Leverancier verklaart zich in te spannen om al wat in haar macht ligt in het werk te stellen ten einde haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen vormen van onrechtmatig gebruik. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de actuele stand van zaken in de techniek en de eisen van goed vakmanschap die daarmee samenhangen. Leverancier zal alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid van de Website te waarborgen.

10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Informatie en mededelingen op de website van Leverancier zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de overeenkomst, prevaleert de overeenkomst.
 3. De logfiles en andere (elektronische) administratie van Leverancier vormen volledig bewijs van stellingen van Leverancier, en de door Leverancier ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens door Gebruiker te leveren tegenbewijs.
 4. Partijen stellen elkaar onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in; naam, postadres, woon- of vestigingsplaats, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN.