Boetebeding

Een boetebeding is een voorwaarde die in veel huurcontracten genoemd staat. Het gaat hier om een boete die opgelegd kan worden als de huurder een van de genoemde huurvoorwaarden overtreedt. Dit kan zijn dat de huurder het huis onderverhuurt, terwijl dit tegen de regels. Dit mag, maar niet als de hoogte van het bedrag onredelijk is en er geen maximum aan gesteld is. Het te betalen bedrag moet wel in verhouding staan tot de geleden schade van de verhuurder.

In veel huurcontracten staat een boetebeding genoemd. Veel huurders vragen zich af of dit boetebeding wel in het contract mag staan en wat ze moeten doen als ze geconfronteerd worden met dit boetebeding. Om moeilijkheden te voorkomen is het verstandig om op de hoogte te zijn van de regels en uitspraken over dit boetebeding.

In de context van het huren van een huis verwijst een boetebeding naar een bepaling in het huurcontract die aangeeft welke sancties of boetes van toepassing zijn als een van de partijen de overeengekomen voorwaarden niet naleeft.

Punten van een boetebeding

Een boetebeding kan verschillende situaties omvatten waarin een huurder verantwoordelijk kan worden gehouden voor het betalen van een boete aan de verhuurder. Enkele voorbeelden van overtredingen die tot boetes kunnen leiden zijn:

  1. Laattijdige betaling van de huur: Als de huurder de huur niet op tijd betaalt, kan er een boete worden opgelegd volgens de bepalingen in het huurcontract. Deze boete kan een vast bedrag zijn of een percentage van de huurprijs.

  2. Schade aan het gehuurde pand: Als de huurder schade veroorzaakt aan het gehuurde pand, kan het boetebeding bepalen dat de huurder verantwoordelijk is voor het betalen van de reparatiekosten en mogelijk een boete bovenop de kosten van de reparaties.

  3. Ongeoorloofde onderverhuur: Als de huurder het gehuurde pand onderverhuurt zonder toestemming van de verhuurder, kan er een boete worden opgelegd.

Ik heb een boete gekregen, wat nu?

Als je een boete gekregen hebt van je huurbaas of woningcorporatie schrik je je waarschijnlijk wild. Als je denkt dat de boete niet terecht is, kun je het aanvechten bij de rechter. Het Europese Hof heeft in 2013 namelijk bepaald dat oneerlijke boetes nietig verklaard kunnen worden als er geen onderhandeling heeft plaatsgevonden. Er zijn in de tussentijd al veel boetes nietig verklaard, omdat ze niet in verhouding stonden tot het feit en de geleden schade.

Vraag over huurcontract?

Als je twijfelt over de voorwaarden in je huurcontract, dan kun je het contract laten toetsen door een jurist of door de Woonbond. Bij de Woonbond is het wel van belang dat je een lidmaatschap hebt. De Huurderslijn is alleen toegankelijk voor leden.