Verhuurderheffing

Verhuurderheffing is een belasting in Nederland die geheven werd op verhuurde woningen. Deze heffing was specifiek gericht op verhuurders die meerdere huurwoningen in bezit hebben. Het is een vorm van belasting die ingevoerd werd als onderdeel van maatregelen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen.

Belangrijke punten over de verhuurderheffing

  1. Doelgroep: De verhuurderheffing was van toepassing op eigenaren van meer dan 50 huurwoningen. Deze woningen moeten een huurprijs hebben onder de liberalisatiegrens, wat betekent dat ze tot de sociale huursector behoren.

  2. Heffingsgrondslag: De heffing werd berekend op basis van de WOZ-waarde van de woningen. Er wordt een percentage van de totale WOZ-waarde van alle huurwoningen samen als heffing geïnd.

  3. Vrijstellingen en Verlagingen: Er zijn bepaalde situaties waarin verhuurders in aanmerking kunnen komen voor vrijstelling of verlaging van de verhuurderheffing. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij investeringen in verduurzaming of het realiseren van nieuwe huurwoningen in regio's met een woningtekort.

  4. Doel: Het primaire doel van de verhuurderheffing is om bij te dragen aan de staatskas. De opbrengsten worden door de overheid gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder de financiering van de sociale huursector.

  5. Controversie: De verhuurderheffing is onderwerp van discussie geweest. Sommige critici stellen dat het een negatieve impact heeft op de investeringsbereidheid van woningcorporaties en andere verhuurders in de sociale huursector, wat weer gevolgen kan hebben voor het aanbod en de kwaliteit van sociale huurwoningen.

  6. Wijzigingen en Toekomst: De regels en tarieven van de verhuurderheffing kunnen veranderen, afhankelijk van overheidsbeleid. Het is daarom voor verhuurders belangrijk om de actuele regelgeving rondom deze heffing in de gaten te houden.

Wat is de verhuurderheffing?

De verhuurdersheffing is een belasting die in Nederland wordt geheven op verhuurde woningen in de sociale huursector. Het is een heffing voor verhuurders met meer dan 50 huurwoningen. De heffing wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van deze woningen.  

Is de verhuurdersheffing afgeschaft?

Het wetsvoorstel om de verhuurdersheffing af te schaffen is per januari 2023 aangenomen. Dre verhuurdersheffing is dus afgeschaft.Dit gaat een significante verlichting van de lasten voor woningcorporaties betekenen, met een verlaging van ongeveer €1,7 miljard per jaar. Dit kan potentieel leiden tot meer investeringen in sociale woningbouw en verbeteringen in de huursector.